ติดต่อ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา:
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 อาคารเนคเทค ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: (02) 564-6900 ต่อ 2239-2240
อีเมล:
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 อาคารเนคเทค ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: (02) 564-6900 ต่อ 2351
อีเมล: