คุณสมบัติของ S-Sense

วิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อความว่าเชิงบวกหรือลบ (Sentiment Analysis)

การวิเคราะห์ความคิดเห็น อารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ ของผู้คนในสังคมออนไลน์ ที่มีต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ (รวมไปจนถึงประเด็นต่างๆ ทางสังคม) ว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบ

 

วิเคราะห์คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง (Keyword Analysis)

การวิเคราะห์กลุ่มของคำหรือวลี ทีมีนัยสำคัญทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่กำลังให้ความสนใจ

 

วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

การวิเคราะห์แนวโน้มเชิงปริมาณการถูกกล่าวถึง (mention) ในสังคมออนไลน์ของบริการหรือผลิตภัณฑ์

 

Adaptive Emoticon

เป็น Emoticon ที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาได้อัตโนมัติตามอารมณ์ และความรู้สึกของข้อความ

 

คุณลักษณะของ "เอสเซนส์"

ขั้นตอน คุณลักษณะ
ข้อมูลนำเข้า
  • ข้อความบนโซเชียลมีเดีย
  • ข้อความบนเว็บบอร์ด
  • ข้อความรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
การวิเคราะห์
  • วิเคราะห์คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง คำบ่งบอกคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ หรือคำที่มีการกล่าวถึงบ่อยครั้ง
  • วิเคราะห์จุดประสงค์ของข้อความที่รวบรวมมาเป็นข้อความประเภทใด เช่น สอบถามปัญหา ร้องขอ หรือแสดงความคิดเห็น
  • วิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อความว่าเป็นเชิงบวกหรือลบ
  • วิเคราะห์ระดับการใช้ภาษา การใช้คำไม่สุภาพหรืิอไม่ การใช้ภาษาเขียนหรือภาษาสนทนา
การแสดงผลการวิเคราะห์
  • กราฟหรือ Tag Cloud
  • Interactive Dashboard
  • Adaptive Emotion