การประยุกต์ใช้งาน

การติดตามแบรนด์ (Brand Monitoring)

สำรวจความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสารธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเองหรือของคู่แข่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น และชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น

การสำรวจผลการตอบรับของลูกค้าหรือสาธารณชน (Feedback)

สํารวจผลการตอบรับ (Feedback) ของลูกค้าหรือสาธารณชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ แคมเปญใหม่

สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement)

วิเคราะห์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่พนักงานได้โพสต์เป็นคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไว้บนระบบอินทราเน็ตหรือโซเชียลมีเดียภายในองค์กร

รูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์

รูปแบบ รายละเอียด
S-Sense Solution
  • ติดตั้งบน Server
  • พร้อมปรับแต่งตามความต้องการ
S-Sense Web Service
  • เรียกใช้บริการผ่าน Internet
  • ด้วยฟังก์ชันมาตรฐาน ง่ายต่อการเริ่มต้นทดสอบใช้งาน
POP App by S-Sense
  • MyPOP (Facebook App) - อยู่ระหว่างการพัฒนา